Меню
Your Cart

Нормативна уредба

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

CELEX_31985R3821_BG_TXT.pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА от 24 септември 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и на Директива 88/599/ЕИО относно прилагането на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85

CELEX_31998R2135_BG_TXT.pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1360/2002 НА КОМИСИЯТА от 13 юни 2002 година относно привеждане за седми път в съответствие с техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно уредите за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

CELEX_32002R1360_BG_TXT.pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

CELEX_32006R0561_BG_TXT.pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1266/2009 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2009 година за адаптиране за десети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

CELEX_32009R1266_BG_TXT.pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

CELEX_32014R0165_BG_TXT.pdf

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти 

CELEX_02016R0799-20180417_BG_TXT.pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1054 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

CELEX_32020R1054_BG_TXT.pdf

 

Българско законодателство.

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 5 ЯНУАРИ 2007Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА НА КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА  РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ И РАБОТАТА НА ЕКИПАЖИТЕ ,КАКТО И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ В сила от 19.01.2007г. Издадена от министъра на транспорта и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Обн. ДВ. бр. от 19 Януари 2007г., изм. ДВ. бр. 91 от 21Октомври 2008г.

BG-NAREDBA-N-12-2007.pdf

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г.,…….изм., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г

BG-ZAP.pdf

НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи  Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, Обн. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.

BG RD16-1054.pdf

 

Наредба № H-3 ОТ 7 АПРИЛ 2009 Г. за  необходимите мерки за изпълнението и прилагането на регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 Г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и регламент (ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за  хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.   Издадена от Министерството на транспорта     Обн. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г.

BG-H-3.pdf